« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR


Cena 19.00 €
Povprečna ocena:      

AVTORJA: DR. TONE JEROVŠEK, DR. POLONCA KOVAČ

Univerzitetni učbenik »Upravni postopek in upravni spor« v predelani in dopolnjeni drugi izdaji prinaša glede na prvo izdajo v letu 2010 več novosti. Tematiko obravnava tako, da upošteva evropske smernice razvoja upravnih postopkov in upravnega procesnega prava. Študentom in drugim uporabnikom z vrsto poudarkov, razmislekov, primerov, shem ter najpogostejših izpitnih in kolokvijskih vprašanj snov približa, da razumejo ne le vsebino posameznih institutov, ampak celoto načel in pravil, ki naj vodijo udeležence upravnopravnih razmerij pri uveljavljanju javnega in zasebnih pravnih interesov. Delo je namenjeno v prvi vrsti študentom univerzitetnih in strokovnih študijskih programov, v pomoč pa bo tudi na podiplomski ravni, za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka ter nenazadnje uradnim osebam in strankam pri vodenju postopkov v praksi. Snov je razdeljena na dvanajst glavnih sklopov, tako da bralec postopoma preide od opredelitve splošnih pojmov, kot so upravni postopek, upravna zadeva, javni interes in upravni organ, do podrobnejših pravil glede občevanja med udeleženci in faz v postopku ter izdanih aktov ter dalje pravnih sredstev, izvršbe in nadzora. Vsako poglavje vsebuje prikaze in vprašanja za razvijanje razumevanja in utrjevanje problematike. Pri tem uporabnik dela osvoji bistvene elemente in posledice napak, kolikor upravni organi ne sledijo zakonitosti in dobri upravi. Tako osvoji najpomembnejša načela, zlasti kjer se v upravnem postopku izvršuje mednarodnopravne in ustavne garancije ter mehanizme za zaščito javne koristi, ter razume, naj si bo kot bodoča uradna oseba ali stranka, kako je treba sorazmerno zasledovati različne cilje upravnega postopka kot enega ključnih procesov v sodobni družbi. 

Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
ISBN: 978-961-262-093-6
Leto izdaje: 2021, 5.ponatis 2.predelane in dopolnjene izdaje
Število strani: 374
Jezik: slovenski