« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
English language skills for students of administrative sciences


Cena 12.00 €
Povprečna ocena:      
AVTORICI: Manica Danko, MA TESOL, Vida Zorko, MA EdTech & TESOL
v sodelovanju z Rachel Lindner

Učbenik English language skills for students of administrative sciences je namenjen študentom prvega letnika visokošolskega strokovnega programa Uprava in študentom univerzitetnega programa Upravljanje javnega sektorja na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Njegov cilj je razvijanje jezikovnih in prenosljivih zmožnosti, ki jih študenti potrebujejo za uspešen študij in učinkovito delovanje v poklicnem okolju.
Učbenik, ki je obenem delovni zvezek, sestavlja trinajst enot: English learning strategies, Managing new vocabulary, Defining terms and concepts, Understanding what you read, Analysing and writing paragraphs, Summarising, Giving presentations, Using formal English, Understanding legal English, Reading academic articles, Writing formal emails, Describing your job. Vsaka enota se osredinja na določeno zmožnost in vključuje raznovrstne jezikovne aktivnosti.
Z usvajanjem snovi in vajami v učbeniku se bodo študentje izurili v samostojnem branju in razumevanju strokovnih besedil in govora. Naučili se bodo uspešno ustno nastopati, razširili svoje poznavanje strokovne terminologije ter se usposobili za pisanje besedil s področja javne uprave. Spoznali bodo uporabo spletnih slovarjev in terminoloških zbirk ter dopolnili svoje znanje oblikoslovja in skladnje angleškega strokovnega jezika.
Učbenik je utemeljen na sodobnih dognanjih o poučevanju tujega jezika stroke in je primeren za 60 kontaktnih ur pouka. Dopolnjujejo ga vsebine v spletni učilnici, z nalogami za samostojno in skupinsko učenje ter utrjevanje snovi.

Izdajatelj:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
ISBN 978-961-262-114-8
Leto izdaje: 2021, 2. ponatis 1. popravljene in dopolnjene izdaje
Število strani: 88
Jezik: angleški